Informacja o operacji

Informacja o operacji

Realizacją operacji zajmuje się lider Konsorcjum Agrointegracja – BIURO DORADZTWA ROLNICZEGO STYBURSKI & GOLINSKI

 

 

 1. Tytuł operacji.

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych.

 

 1. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji.

Praktyka rolnicza.

 

 1. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji).

11.06.2018-10.06.2020.

 

 1. Źródła finansowania operacji.

Środki z PROW 2014-2020 oraz środki własne.

 

 1. Całkowity budżet operacji.

2302673 zł.

 

 1. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji.

2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

63-740 Kobylin, Kuklinów 38.

 

 1. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów.

Projekt polega na współpracy biura doradztwa rolniczego z 6 rolnikami i przedsiębiorcą kategorii MSP. W projekcie zostaną przeprowadzone prace rozwojowe prowadzone przez Lidera Konsorcjum na polach i w nieruchomościach udostępnionych przez rolników będących partnerami konsorcjum oraz przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach projektu przez partnera konsorcjum. Prace rozwojowe wymagają zakupu następujących materiałów w ilości 6 kpl (po 1 na każdego rolnika): materiał siewny (mieszanka międzyplonowa i kukurydza), materiał nawozowy, bydło – odsadki. Według strategii lidera konsorcjum uzyskane już wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwie rolnym Wojciecha Styburskiego, przyniosą pozytywny skutek w gospodarstwach o podobnym profilu i strukturze produkcji i są podstawą do przeprowadzenia prac rozwojowych i opracowania metodyki, która pozwoli zaoferowanie udoskonalonej usługi siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu (innowacyjna mieszanka międzyplonowa Futternova) przy jednoczesnym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładnikowym. Prace rozwojowe dotyczyć będą efektywności uprawy międzyplonowej z przeznaczeniem na paszę oraz uprawy kukurydzy w technologii pasowej w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła. Finalnym rezultatem projektu ma być pokazanie efektywności w żywieniu i obsadzaniu zwierząt bazującej na podłożu ekonomicznym w 2 aspektach: intensywnej uprawie międzyplonu (wiosna-jesień) oraz zasiewu kukurydzy bezpośrednio w darń. Proponowane modele analizy efektywności: 1) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie tylko kukurydzę i paszę treściwą, 2) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 50%) oraz kukurydzę i paszę treściwą , 3) w 2 gospodarstwach będących członkami konsorcjum, udostępniających pola na potrzeby prac rozwojowych model żywienia bydła obejmie sianokiszonkę (międzyplon, 100%) oraz paszę treściwą i produkty żywieniowe z pominięciem kukurydzy np. wysłodki buraczane. Na dzień 29.09.2018 r. zrealizowano:

 • Zakup i zasiew mieszanki międzyplonowej
 • Częściowy zbiór mieszanki międzyplonowej
 • Przeprowadzenie konkurencyjnego trybu wyboru dostawców maszyn (zadania inwestycyjne).

 

 1. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata.

Projekt przyczyni się do wsparcia sektora rolnictwa – głównie producentów rolnych. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu pozwolą na efektywną produkcję bydła opasowego jako wypadkową zastosowania wysokojakościowej paszy objętościowej z międzyplonów oraz alternatywnego dochodu w gospodarstwie wynikłego z uprawy kukurydzy po zbiorze międzyplonu. W wyniku zastosowania rozwiązań będących rezultatem operacji tj. usługi siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu (innowacyjna mieszanka Futternova) przy jednoczesnym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładnikowym oraz dobrych praktyk producenci rolni lepiej wykorzystają dostępne zasoby a gospodarstwa będą bardziej rentowne i konkurencyjne. Wzrost konkurencyjności będzie dotyczył także przedsiębiorstw świadczących usługi rolnicze, którzy zdecydują się na wykorzystywanie technologii (maszyn) użytych w projekcie. Jak potwierdziła opinia o innowacyjności zaproponowane przez konsorcjum Agrointegracja rozwiązanie stanowi innowację poprzez horyzontalne, wieloaspektowe spojrzenie i połączenie wszystkich elementów projektu w spójną, jednolitą całość.

 

 1. Adres strony internetowej dotyczącej operacji.

www.agroinnowacja.pl

www.facebook.com/agroinnowacja

 

Add a comment

Related Blogs