Informacja o operacji udostępniona w bazie projektów grup EPI

Informacja o operacji udostępniona w bazie projektów grup EPI

Przedmiot projektu:

Zgodnie z pierwotnymi założeniami projekt stanowi innowację o charakterze technologicznym poprzez zastosowanie nowatorskiej organizacji ciągu produkcyjnego. W projekcie zastosowano horyzontalne, wieloaspektowe spojrzenie i połączenie wszystkich elementów projektu w jednolitą, spójną całość co stanowi zdecydowanie o innowacyjnym charakterze takiego działania. Poprawa organizacji produkcji przyniosła oczekiwane korzyści ekonomiczne. W projekcie uzyskano dwa, bardzo wysokiej jakości plony innowacyjnej mieszanki międzyplonowej Futter Nova 11, które w części gospodarstw członków Konsorcjum Agrointegracja zostały przeznaczone na cele paszowe, co z kolei umożliwiło utrzymanie większej ilości sztuk bydła przy niezmienionym areale. Z kolei zastosowana technologia strip-till pozwoliła na zasiew kukurydzy w dniu ostatniego zbioru mieszanki międzyplonowej. Zapobiegło to stratom wody i umożliwiło roślinom normalny wzrost i rozwój. Zatrzymanie wody w glebie było kluczowe również pod względem ekonomicznym, ponieważ w przypadku nadmiernego wysuszenia gleby doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności może okazać się na tyle kosztowne, iż uprawa będzie nieopłacalna. Zastosowane w projekcie rozwiązanie to także szereg korzyści agronomicznych, mających swoje dodatnie oddziaływanie w kolejnych latach uprawy. Dzięki temu osiągniecie nadwyżki bezpośredniej z uprawy, nie skutkuje zmniejszeniem nadwyżki z upraw następczych w kolejnych latach. Zorganizowanie produkcji pasz objętościowych w ten sposób przyniosło zwiększenie nadwyżki bezpośredniej: zoptymalizowane zostały koszty uprawy, zwierzęta otrzymały paszę wysokiej jakości, dzięki czemu polepszyły się ich parametry użytkowe, a wtórny plon mógł zostać przeznaczony na sprzedaż i stanowić alternatywny dochód dla gospodarstw.

Uzasadnienie innowacyjności:

Innowacyjność projektu Konsorcjum Agrointegracja polegała na zastosowaniu udoskonalonej technologii produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych dla bydła. Racjonalne i zbilansowane żywienie zwierząt przełożyło się na dodatni bilans ekonomiczny produkcji. Innowację tą należy uznać za innowację technologiczną dzięki nowatorskiemu, horyzontalnemu spojrzeniu na organizację produkcji pasz dla bydła w aspekcie ograniczonych zasobów ziemi. Ma ta kluczowe znaczenie w świetle rosnącej potrzeby dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe populacji na całym świecie. Nieustający wzrost liczby ludności przy ograniczonych zasobach ziemi użytkowanej rolniczo wymaga od nowoczesnego rolnictwa zwiększenia wydajności produkcji z jednostki powierzchni. Wzrost ten można uzyskać poprzez podniesienie poziomu plonowania roślin rolniczych ale także dzięki lepszemu, bardziej wydajnemu wykorzystywaniu przestrzeni produkcyjnej co zastosowano w projekcie Konsorcjum Agrointegracji. Równolegle do zwiększania produktywności z jednostki powierzchni konieczna jest dbałość
o efektywność ekonomiczną. Istotą innowacji w projekcie Konsorcjum Agrointegracji był wzrost wydajności (plonowania) przy jednoczesnym wzroście opłacalności produkcji (uzyskano średni przyrost dobowy masy bydła na poziomie 1,3 kg oraz bardzo dobre wyniki poubojowe). W polskich warunkach trudno uzyskać w jednym sezonie wegetacyjnym plon generaytwny z dwóch roślin rolniczych, dlatego tak istotna jest metoda technologii produkcji pasz wdrażana przez Konsorcjum Agrointegracja z użyciem mieszanki Futter Nova 11 dla bydła, polegająca na paszowym wykorzystywaniu plonu wegetatywnego mieszanki międzyplonowej, a następnie siewie kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, która stanowi dodatkowe źródło paszowe. Kluczowe w projekcie jest to, iż dzięki innowacyjnemu podejściu, sposób uprawy mieszanki międzyplonowej oraz siew w technologii pasowej, nie wpłynęły ujemnie na potencjał produkcyjny uprawianej następczo kukurydzy. W ten sposób uzyskano zwiększony dochód: albo poprzez zwiększenie produkcji bydła przy niezmienionej powierzchni, albo poprzez sprzedaż kukurydzy. Oba warianty działania podniosły nadwyżkę bezpośrednią uzyskiwaną z jednostki powierzchni. Niezwykle istotna jest także wartość pokarmowa zastosowanej mieszanki Futter Nova 11. Umieszczenie w jej składzie komponentów z rodziny Bobowatych zwiększyła użyteczność przy żywieniu bydła mięsnego ale z powodzeniem może być stosowana również w żywieniu bydła mlecznego. Wysoka zawartość białka sprawiła, iż spadło zużycie stosunkowo drogich pasz treściowych. W rezultacie obniżyły się koszty żywienia i zwiększyła efektywność ekonomiczna produkcji bydła.

Poza korzyściami wynikłymi z zwiększenia produkcji oraz wartości pokarmowej, Futter Nova 11 przynosi niewątpliwy szereg korzyści agrotechnicznych. Zastosowanie mieszanki traw i roślin bobowatych bardzo dobrze wpłynęła na żyzność gleby poprzez wiązanie azotu atmosferycznego. Zastosowanie zmianowania roślin w takiej postaci ma szczególne znaczenie przy monokulturze zbożowej lub kukurydzianej. Dzięki temu zmniejsza się kompensacja chwastów, chorób oraz szkodników, co jest największym problemem przy monokulturach. Bardzo istotny jest dochód uzyskiwany w poszczególnych latach z określonych upraw, jednak spojrzenie to powinno być znacznie szersze i obejmować cały płodozmian, tak aby uzyskiwać jak największą nadwyżkę z kilku lat produkcji i zapobiegać nadmiernym fluktuacjom dochodu.

Godne podkreślenia jest także nowatorskie podejście w projekcie do zagadnienia zazielenienia, ponieważ siew mieszanki Futter Nova 11 spełnia warunki greeningu, co zapewnia uzyskanie dopłat bezpośrednich w standardowej wysokości bez stosowania dodatkowych praktyk, które niejednokrotnie są bardzo kosztowne a nie przynoszą dodatkowych korzyści ekonomicznych.

Synteza wszystkich powyższych elementów składa się na innowacyjność projektu. Innowacja ta stanowi przede wszystkim alternatywę dla producentów bydła zarówno mięsnego jak i mlecznego. Ma to bezpośredni związek z korzyściami ekonomicznymi jakie wynikają z wdrażania rozwiązań zastosowanych w tym projekcie. Połączenie efektywnego żywienia bydła na bazie mieszanki międzyplonowej Futter Nova 11, a następnie zagospodarowanie kukurydzy ziarnowej z przeznaczeniem na paszę lub sprzedaż, stwarza dodatkowe źródło dochodu gospodarstwa, co także jest czynnikiem ekonomicznym, dzięki którem rozwiązania wdrożone przez Konsorcjum Agrointegracja z powodzeniem mogą być stosowane w praktyce innych gospodarstw.

Add a comment

Related Blogs