Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni;
PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.;
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH /ADO/: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania;
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Konsorcjum AgroiIntegracja, Kuklinów 38, 63-740 Kobylin, e-mail: wojtekstyburski@gmail.com, tel. +48 504 232 663. ADO jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:
•  w celu przedstawienia zakresu naszych produktów i/bądź wstępnej koncepcji usług przed zawarciem umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
• w celu zawarcia stosownej umowy kupna-sprzedaży lub świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO;
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

• Dane osobowe, wyłącznie w niezbędnym zakresie, wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata jako najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a ustanowienie biegu terminu od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
• Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 1 roku od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu;
• Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem wojtekstyburski@gmail.com
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia stosownej umowy, o której mowa powyżej a ich brak uniemożliwi jej zawarcie.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w celu realizacji sprzedaży naszych produktów i usług, tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.
Przekazanie danych osobowych do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy /EOG/
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /poza EOG/.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości naszych usług.

Kuklinów 23.07.2018